Предстоящо Събитие

Мальовишки траверс ( 16 септември – 17 септември )

Този пешеходен траверс по билото на Мальовишки циркус ще ни преведе през едни от най-красивите и емблематични върхове на Рила, чието изкачване е доста технично, на места свързано с използването на алпийска екипировка за осигуряване, но през цялото време на прехода гарантирам, че душата ви ще бъде в рая от това, което очите ви ще виждат. Ще преминем през почти всички върхове в района - Мальово поле, връх Мальовица от североизток, връх Безименен, до/или през Еленин връх, под Петлите, Орловец и под Злия зъб. Ще посетим скалния феномен Халката, заслона Гранитна вода или т.нар. БАК. Продължаваме на втория ден с върховете Ловница, малък и голям Купен, връх Попова капа, Страшното езеро с едноименния заслон, Камилските езера, Борче улей. Ще нощуваме в хижа Мальовица, която ще е и наш базов лагер в това начинание.
Програма:
1-ви ден: тръгваме от паркинга пред стадион В. Левски в 17,00 ч. и се придвижваме с колата до ЦПШ-Мальовица. Очаква ни едночасов преход до хижа Мальовица. Настаняваме се, вечеряме и почиваме.
2-ри ден: Ставаме около 6,30 ч, закусваме, приготвяме раниците с храна, вода и най-необходимата екипировка и тръгваме към 7.30 ч. През първа тераса и Овчарския улей ще започнем първата половина на траверса. Този ден ще стигнем до Халката, след което се връщаме обратно в хижата.
3-ти ден: ще продължим от Злия зъб останалата част от траверса. Връщаме се в София около 21 ч.

Цена: 165 лв./човек (при минимум 4 участника)
Цената включва: транспорт от София до ЦПШ Мальовица и обратно, 2 нощувки в хижа Мальовица, планински водач, застраховка, алпийска екипировка.
Цената не включва: храна, лични разходи.

Записвания на: info@nomadteam.bg

This walking travertine on the ridge of Malyovitsa Circus will take us through some of the most beautiful and emblematic peaks of Rila, whose climb is quite technical, in places related to the use of alpine equipment for securing, but throughout the transition I guarantee that the soul You will be in heaven from what your eyes will see. We will pass through almost all the peaks in the area - Malyov pole, Malyovitsa peak from the northeast, Besimenin Peak, to / or through Elenin peak, under the Petlets, Orlovets and under the Evil Tooth. We will visit the rock phenomenon Halkata, the Granita water shelter or the so-called. BAC. We continue on the second day with the hills of Lovnitsa, small and large Kupen, peak Popova Kapa, ​​Strashno Lake with the name of the same name, Kamil Lakes, Borce Chute. We will spend the night at Maliovitsa Chalet, which will be our base camp in this endeavor.
Program:
Day 1: We leave the parking lot in front of Vasil Levski stadium at 17.00 and drive by car to TsPS-Malyovitsa. A one-hour hike to Maliovitsa hut is waiting for us. We sit down, have dinner and rest.
Day 2: We get around 6.30 am, breakfast, prepare the backpacks with food, water and the most necessary equipment and leave at 7.30 am. On the first terrace and Shepherd's chute we will start the first half of the sleepers. This day we'll get to Halkata, then go back to the hut.
Day 3: We will continue from the evil tooth the rest of the sleepers. We will return to Sofia about 21:00.

Price: 165 BGN / person (with a minimum of 4 participants)
The price includes: transport from Sofia to Malyovitsa and vice versa, 2 overnights in Maliovitsa chalet, mountain guide, insurance, alpine equipment.

The price does not include: food, personal expenses.

Written by: info@nomadteam.bg